Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Frequently Asked Questions

Answer:

Η διαμεσολάβηση είναι ένα νέο επάγγελμα, το οποίο αφορά στην επίλυση διαφορών μεταξύ δυο μερών. Πιο συγκεκριμένα, ο διαμεσολαβητής αποτελεί το τρίτο πρόσωπο στη σχέση των εμπλεκόμενων μερών και δεν έχει κανένα συμφέρον από την έκβαση της μεταξύ τους διαφοράς.

Ο διαμεσολαβητής είναι απαραίτητο να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις, όπως αυτές χρήζουν, σύμφωνα πάντα με την αντίστοιχη δεοντολογία και όπως αυτές ορίζονται από το νόμο και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης, οφείλει να λειτουργεί με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο, τηρώντας το απόρρητο των πληροφοριών που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η ειδική εκπαίδευσή του λαμβάνεται από Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και έπειτα από εξεταστική διαδικασία, πιστοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Answer:

Ανάλογα με την υπόθεση και τη φύση της διαφοράς, η διαμεσολάβηση καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή και τα μέρη, στα οποία αφορά η εκάστοτε υπόθεση κάθε φορά. Η διαδικασία πραγματώνεται με τον καλύτερο τρόπο, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε υπόθεσης, με στόχο την εξυπηρέτηση των αληθινών συμφερόντων των μερών που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει διακριτό εκούσιο χαρακτήρα. Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με την κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά.

Answer:

Ανάλογα με το είδος και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης που απασχολεί τα μέρη, καθορίζεται και η διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Τέλος, η διάρκεια εξαρτάται και από την ίδια τη βούληση των δύο πλευρών σχετικά με τη φύση του ζητήματος, το οποίο τους απασχολεί.

Για παράδειγμα, η επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς, όπως προκύπτει και από την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορεί να διαρκέσει έως  8 ώρες, ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας.

Answer:

Πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση έχουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών, καθώς παρίστανται ως νομικοί παραστάτες της διαδικασίας. Η παρουσία τους μαζί με τους εντολείς τους καθίστανται υποχρεωτική. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι παρέχουν στους εντολείς τους νομικές συμβουλές, συνδράμουν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και είναι αρμόδιοι για τη σύνταξης της τελικής συμφωνίας, στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη.

Ο Διαμεσολαβητής δεν απαιτείται να είναι δικηγόρος καθώς δεν ενεργεί ως δικαστής. Δεν είναι αυτός που εκδίδει την απόφαση και απαγορεύεται να επιβάλει της δική του επιλογή, ως λύση της συμφωνίας των δύο μερών. Ο ουσιαστικός του ρόλος είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, με αποτέλεσμα  τα δύο μέρη να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία και με την προϋπόθεση πως οι ίδιοι κρίνουν πως τα συμφέροντά τους ικανοποιούνται.

Answer:

Η διαμεσολάβηση έχει μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα, καθώς σε σχέση με έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα έχει λιγότερες δαπάνες και μικρότερο κόστος. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος αυτής είναι ελεγχόμενο, γιατί καθορίζεται εκ των προτέρων από τον διαμεσολαβητή και βαρύνει και τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές ισότιμα.

Answer:

Η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, καθώς κατά τη διάρκεια αυτής δεν επιτρέπεται  να δημοσιοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα μέρη και τη διαφορά που τους απασχολεί. Το απόρρητο της διαδικασίας δεσμεύεται εγγράφως από τους συμμετέχοντες πριν την έναρξη της διαμεσολάβησης.

Περαιτέρω, είναι δυνατή η συνάντηση του διαμεσολαβητή με καθένα από τα μέρη ξεχωριστά. Οι πληροφορίες που αντλεί, κατά την επικοινωνία του με το ένα μέρος, απαγορεύεται να τις γνωστοποιεί στο άλλο μέρος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την επίλυση της διαφοράς, το οποίο προστατεύει τα μέρη από αρνητική δημοσιότητα και παράλληλα διευκολύνει τη διατήρηση της καλής συνεργασίας μεταξύ τους.

Answer:

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών περιέχεται ο όρος ρήτρα διαμεσολάβησης. Με τον όρο αυτό, τα μέρη συμφωνούν, πως θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω της διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους και δε θα  απευθυνθούν απευθείας στο δικαστήριο. Ο όρος αυτός έχει τεθεί σε ισχύ από το 2019 στην ελληνική νομοθεσία (με τον ν. 4640/2019).

Answer:

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορεί να εφαρμοστεί στο ιδιωτικό δίκαιο, με την προϋπόθεση ότι τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς τους (άρθρο 3 παρ.1 του νόμου 4640/2019) και κατόπιν συμφωνίας ένταξής τους στη διαδικασία αυτή.

Παραδείγματα διαφορών είναι οι οικογενειακές διαφορές, αλλά και σχέσεις οροφοκτησίας, εργατικές διαφορές, διαφορές για αξιώσεις ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας, κληρονομικές διαφορές, υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, διαφορές μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηστών, αγωγές χρέους, αγωγές αποζημιώσεως από τροχαία ατυχήματα και πολλές άλλες.

Answer:

Με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης δίνεται η δυνατότητα η έναρξη δραστηριότητας με συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η άσκηση ενός  επικερδούς επαγγέλματος πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Είναι ίσως το πιο θεσμοθετημένο επάγγελμα του 21ου αιώνα. Αυτό και μόνο χαρακτηρίζει τη δυναμική που πρόκειται να λάβει ο θεσμός της διαμεσολάβησης και στο μέλλον.

Answer:

Η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματωθεί με ευέλικτο ωράριο και χωρίς συγκεκριμένη έδρα. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα και ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, μέσω της οποίας οι διαμεσολαβήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

Όποιος ασκεί το επάγγελμα του διαμεσολαβητή μπορεί να κάνει διαμεσολαβήσεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Ο απαραίτητος εξοπλισμός απαιτεί χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο. Τέλος, συνίσταται η καλή γνώση και εκπαίδευση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η ηλεκτρονική πραγμάτωση της διαμεσολάβησης.